Informace pro NELZP

 

 • Certifikovaný kurz: Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 

 • Je připraven ve spolupráci s multioborovým týmem specialistů.
  Garantem teoretické části a praktické části je Bc. Ivana Witová (II. interní klinika FN Plzeň).
  Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň.
  Program je organizován kombinovanou formou

Komu je kurz určen? 

 • Všeobecným sestrám především z lůžkových stanic ZZ, ambulancí praktických lékařů, sestrám pracujících v LDN, z oddělení následné ošetřovatelské péče, ÚSP, DD, sestrám z oddělení domácí péče, které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Předpoklady k zařazení

 • Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, minimálně 6 měsíců výkonu zdravotnického povolání a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Co je cílem kurzu?

 • Všeobecná sestra získává dostatečné vědomosti a dovednosti k samostatnému provádění specifických činností související s ošetřovatelskou péčí o pacienty postižené chronickou ránou.

Jak se přihlásit?

 • Přihlášku a ověřenou kopii "Osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odborného dohledu" odešlete na adresu:
  Oddělení dalšího vzdělávání, MUDr. Renata Jirková, tř. E. Beneše 13, 305 99

Rozsah a obsah kurzu

 • Počet účastníků kurzu: 20 osob
 • Celková délka vzdělávacího programu: 80 hod
 • Teoretická výuka formou přednášek (40 hod, odborné přednášky, práce s dokumentací, cvičení.)
  Teoretický úvod do problematiky (10 hod)

  Fáze hojení (10 hod)
  Systémová terapie ulcerací (10 hod)
  Ošetřování a léčba ran (10 hod)

 • Praktická výuka na akreditovaných pracovištích (40 hod)
  • II. interní klinika
   • lůžka (16 hod)
    příprava pomůcek, pacienta
    asistence při převazu, převaz chronické rány
    laváž, asistence při nekrektomii dekubitu
    vyhodnocení stavu rány a fáze hojení
    sledování a monitorace pacienta v průběhu převazu
    aplikace léčiv dle indikace lékaře
    použití hodnotících škál a technik
    vedení zdravotnické dokumentace
    užívání prostředků a pomůcek
    edukace pacienta 

   • ambulance chronické rány (16 hod)

  • Kožní klinika - flebologická ambulance (8 hod)
   práce s dokumentací
   převazy chronické rány, edukace pacienta

Průběh závěrečných zkoušek

 • závěrečná zkouška před zkušební komisí v čele s garantem CK
  prezentace vlastní kazuistiky

Celkem jsme k 30. 6. 2015  proškolili 146 sester z naší fakultní nemocnice a 67 sester z ostatních zdravotnických zařízení.


zpět